РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ


ПРОЦЕДУРИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА КООПЕРАЦИЯ

Храктеристика на Кооперация

Кооперация е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е юридическо лице. Кооперация могат да учредят най-малко 7 дееспособни физически лица, които вземат решение за провеждане на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет. Уставът на кооперацията трябва да съдържа реквизитите съгласно чл. 2, ал. 3 ЗК.

Ристрация на Кооперация

Компетентен орган по вписване на Кооперация е Агенцията по вписванията и воденият към нея Търговски регистър. Заявление за вписване на Кооперация може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на АВ, находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно Закона за търговският регистър няма изискване регистрацията на Кооперация да бъде в съответното териториално звено на агенцията на територията на окръжния съд, където е и седалището.
АВ осигурява възможност за приемане на заявления в електронна форма, предавани по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

Документи прилагани към заявлението за вписване на Кооперация

При първоначална регистрация на Кооперация към заявлението се прилагат:
- Устав;
- Преписът от протокола от учредителното събрание (само при първоначална регистрация);
- Нотариално заверените образци от саморъчните подписи на лицата, които представляват кооперацията;
- Декларации на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 и чл. 28в от Закона за кооперациите;
- Свидетелството за съдимост на председателя на кооперацията и на членовете на управителния и контролния съвет;
- При вписване на кооперативен съюз - решението на общите събрания на кооперациите за обединяване;
- При вписване на кооперативен съюз - документът, установяващ учредяването на юридическо лице - кооператор, правната му форма (кооперация) и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в кооперативния съюз (само за юридическо лице - кооператор, което не е учредено по българското право).
- При вписване на взаимозастрахователна кооперация - лицензът за застрахователна дейност;
- При вписване на кооперация на инвалиди - доказателствата, че най-малко половината от членовете на управителния съвет са инвалиди (решения на ТЕЛК);
- Другите документи съгласно изискванията на закон.

Държавни такси за вписване на Кооперация

На основание чл. 35 ЗК кооперациите и кооперативните съюзи са освободени от всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация.copyright 2008
Status Group ltd

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!