РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ


РЕГИСТРИРАНЕ НА КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ

Храктеристика на КДА

КДА е вид капиталово дружество, което се образува с договор между 2 или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като една част от съдружниците (комплементарите) са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите (командитистите) са отговорни до размера на уговорената вноска, като за тази вноска им се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от трима. Общите белези на КДА са следните: то е корпоративно юридическо лице; комплементари и акционери-командитисти могат да бъдат както физически, така и юридически лица; всеки акционер-командитист е длъжен срещу записаните акции да направи парични или непарични вноски.

Ргистрация на КДА

Компетентен орган по вписване на КДА е Агенцията по вписванията и воденият към нея Търговски регистър. Заявление за вписване на КДА може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на АВ, находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно Закона за търговският регистър няма изискване регистрацията на КДА да бъде в съответното териториално звено на агенцията на територията на окръжния съд, където е и седалището на търговеца.
АВ осигурява възможност за приемане на заявления в електронна форма, предавани по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

Документи прилагани към заявлението за вписване на КДА

При първоначална регистрация на КДА към заявлението се прилагат:
- Заявление по образец;
- Образци от подписите на комплементарите;
- Декларации по чл. 160 и 234 от ТЗ;
- Протокол от учредителното събрание;
- Устав на КДА;
- Решение на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в командитното дружество;
- Нотариално заверени образци от подписите на лицата, които ще представляват и управляват дружеството;
- Лиценз или разрешение от компетентния държавен орган - когато закон предвижда издаването на разрешение за определен вид дейност;
- При парична вноска - Документ от банката за внесените парични вноски от записалите акции;
- При непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон освен в изрично предвидените със закон случаи;
- Други документи съгласно изискванията на закона.

Държавни такси за вписване на КДА

- Такса за вписване в търговския регистър на КДА 460 лв.
- Такса за заявление за запазване на фирма - 50 лв.copyright 2008
Status Group ltd

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!