РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ


ПРОЦЕДУРИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

Храктеристика на КД

Командитното дружество (КД) е дружество, което се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Дружественият договор трябва да бъде съставен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците. Фирмата на дружеството трябва да съдържа и обозначението "командитно дружество", или съкратено "КД", и името на поне един от неограничено отговорните съдружници. Договорът за учредяване на командитно дружество трябва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 102 ТЗ. За регистрация на КД няма изискване за минимален капитал.

Ргистрация на КД

Компетентен орган по вписване на КД е Агенцията по вписванията и воденият към нея Търговски регистър. Заявление за вписване на КД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на АВ, находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно Закона за търговският регистър няма изискване регистрацията на КД да бъде в съответното териториално звено на агенцията на територията на окръжния съд, където е и седалището на търговеца.
АВ осигурява възможност за приемане на заявления в електронна форма, предавани по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

Документи прилагани към заявлението за вписване на КД

При първоначална регистрация на КД към заявлението се прилагат:

- Дружествен договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
- Образци от подписите на неограничено отговорните съдружници;
- Документ, установяващ учредяването на юридическо лице - съдружник, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в командитното дружество (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
- Решение на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в командитното дружество;
- Ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон за извършване на вписването;
- Другите документи, предвидени със закон.

Държавни такси за вписване на КД

- Такса за вписване в търговския регистър на КД 130 лв.
- Такса за заявление за запазване на фирма - 50 лв.copyright 2008
Status Group ltd

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!