РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ


ПРОЦЕДУРИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Храктеристика на ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е юридическо лице, носител на права и задължения, има свое имущество, с което отговаря пред кредиторите си. ЕООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове, кредиторите не могат да се удовлетворяват от личното имущество на едноличния собственик на капитала. Капиталът на дружество с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 5 000 лева. ЕООД може да се образува от дееспособно физическо лице - навършило 18 години, което не е поставено под запрещение.
Търговското дружество възниква като правен субект с вписването му в търговския регистър към АВ. На вписване подлежат и всички последващи промени на обстоятелствата на търговското дружество, както и неговото прекратяване. Тези вписвания имат конститутивно значение (дружеството възниква и промените съществуват от момента на вписването им) и оповестително значение (дават публичност на регистрираните факти).

Ргистрация на ЕООД

Компетентен орган по регистрация на нов търговски субект е Агенция по вписванията (Търговски регистър ).
Заявление за вписване на ЕООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища.
Процедурата по вписване на ЕООД започва с подаване на заявление по образец в някое от териториалните звена на АВ.
Заявлението съдържа:
1. данни за заявителя;
2. данни за търговеца или за клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване;
3. подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или подлежащия на обявяване акт и
4. подпис на заявителя.
Към заявлението се прилагат документите, съответно подлежащият на обявяване акт, съгласно изискванията на закона.
Заявленията се подават в което и да е териториално звено на агенцията по седалищата на окръжните съдилища. Заявителят подписва декларация за истинността на заявените от него обстоятелства или за приемането на представените актове. При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя. Вписване, заличаване и обявяване се заявяват от търговеца лично или от негово име чрез лице или лица, които го представляват по закон, а в предвидените от закон случаи - и от името на друго лице.
АВ осигурява възможност за приемане на заявления в електронна форма, предавани по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

Документи прилагани към заявлението за вписване на ЕООД

При първоначална регистрация на ЕООД към заявлението се прилагат:
- Учредителен протокол на едноличното дружество с ограничена отговорност;
- Учредителен акт;
- Договор за възлагане на управлението;
- Нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя;
- Документът за внесен в банката капитал (при парична вноска);
- Заключение на вещите лица (при непарична вноска )и други съпътстващи апорта документи;
- Ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз;
- Другите документи съгласно изискванията на закон.

Държавни такси за вписване на ЕООД

- Такса за вписване в търговския регистър на ЕООД - 160 лв
- Такса за заявление за запазване на фирма - 50 лв.copyright 2008
Status Group ltd

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!