РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ


ПРОЦЕДУРИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Хактеристика на ЕАД

Акционерно е дружеството, чиито капитал е разделен на акции. Еднолично акционерно дружество ЕАД се учредява само от едно физическо или юридическо лице. С учредителен акт се утвърждава уставът и се назначава първият надзорен съвет или съвет на директорите. Акциите в ЕАД формират неговия капитал. Във фирмата на акционерното дружество се включва означението "Еднолично акционерно дружество" или съкращението "ЕАД". Минималната стойност на капитала е 50 000 лева. Дружеството отговаря пред кредиторите си със своето имуществото.

Ргистрация на ЕАД

Компетентен орган по вписване на ЕАД е Агенцията по вписванията и воденият към нея Търговски регистър. Заявление за вписване на ЕАД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на АВ, находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно Закона за търговският регистър няма изискване регистрацията на ЕАД да бъде в съответното териториално звено на агенцията на територията на окръжния съд, където е и седалището на търговеца.
Вписването на ЕАД се заявява от членовете на съвета на директорите (при едностепенна система на управление на ЕАД) или на управителния съвет (при двустепенна система на управление на ЕАД) или овластен от устава или упълномощен член на органите на управление на ЕАД.
АВ осигурява възможност за приемане на заявления в електронна форма, предавани по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

Документи прилагани към заявлението за вписване на ЕАД

При първоначална регистрация на ЕАД към заявлението се прилагат:
- Заявлението за регистриране на АД по образец;
- Учредителен акт;
- Протоколът от учредителното събрание;
- Документът, установяващ учредяването на юридическо лице - акционер, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в учредяването на акционерното дружество (само за юридическо лице - учредител, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - учредител, което не е вписано в търговския регистър);
- Решението на съответния орган на юридическо лице - акционер, за участие в акционерното дружество;
- Протоколът от заседание на надзорния съвет за избор на членове на управителния съвет (при двустепенна система на управление);
- Ако уставът допуска член на съвет да може да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в съвета, както и документът, установяващ учредяването на юридическото лице и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решението, ако лицето не е учредено по българското право или не е вписано в търговския регистър;
- Протоколът от заседание на съвета на директорите, съответно управителният съвет, за избор на лица, които да представляват дружеството;
- За учредителите - юридически лица - решението на компетентен орган да се участва в учредяването на акционерното дружество;
- Декларациите по чл. 160, ал. 2 от Търговския закон;
- Нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон от членовете на органите на управление на дружеството;
- Нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на лицата, овластени да представляват дружеството, както и декларациите за съответствие с изискванията на чл. 22 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала на лицата в случаите на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала;
- Лицензът или разрешението за извършване на банкова, застрахователна дейност, дейност на регулиран пазар на финансови инструменти, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и други дейности, за които отделен закон предвижда това;
- Документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност за член на управителен орган съгласно изискванията на закон;
- Други документи съгласно изискванията на закон;
- При парична вноска - документът за внесен в банката капитал;
- При непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон освен в изрично предвидените със закон случаи;
-Декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство);
- Доказателства, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при апортиране на вземане);
- Доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му.

Държавни такси за вписване на ЕАД

- Такса за вписване в търговския регистър на АД (ЕАД) 460 лв.
- Такса за заявление за запазване на фирма - 50 лв.copyright 2008
Status Group ltd

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!